TOP PHẦN THƯỞNG
1 500.000 Gcent
2 300.000 Gcent
3 150.000 Gcent
4 100.000 Gcent
5 100. 000 Gcent


Angela 0 380 400 Hight Elf 05/04 22:14:08
BuLolVoBan 0 277 400 First Master 06/04 15:47:38
SUNSIEU 0 262 356 Grand Master 06/04 16:42:21
QUEEN 0 232 400 Hight Elf 06/04 16:27:56
TocDo 0 181 340 Duel Master 06/04 15:29:36


Giải thưởng sẽ được phát vào tài khoản Open.

Lưu ý : Hãy tạo đúng tài khoản Allphatest để được phát quà